Iris histroides 'Katharine Hodgkin'

Iris histroides ‘Katharine Hodgkin’